Sản Phẩm
Vàng Bóng New GBI 501
Vàng Bóng New GBI 501
Mạ PVD
Đồng Bóng New GBI 502
Đồng Bóng New GBI 502
Mạ PVD
Inox Bóng New GBI 503
Inox Bóng New GBI 503
Mạ PVD
Đồng Thau Sọc 504
Đồng Thau Sọc 504
Chà Nhám
Đồng Sọc 505
Đồng Sọc 505
Chà Nhám
Inox Sọc 506
Inox Sọc 506
Chà Nhám
Sắt Sơn 507
Sắt Sơn 507
Hoàn Thiện PU - Bóng 20
Sắt Sơn 508
Sắt Sơn 508
Hoàn Thiện 2K - Bóng 20
Sắt Sơn 509
Sắt Sơn 509
Hoàn Thiện 2K - Bóng 20

Nội Thất New GBI

Sản Phẩm